vasofias's avatar

vasofias

 • Los Cabos
 • Joined Dec 30, 2013
 • ? / O

ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ    ᴛᴏ    ᴍʏ    ʟɪsᴛ

 

ᴍʏ    ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ    ᴀɴɪᴍᴇ   

ᴍᴏɴᴏɢᴀᴛᴀʀɪ sᴇʀɪᴇs

ᴍʏ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ ᴍᴀɴ                                                            ᴍʏ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ ᴡᴏᴍᴀɴ

ᴋᴏʏᴏᴍɪ ᴀʀᴀʀᴀɢɪ                                                                                     ᴋɪɴᴏ           

 

ᴍʏ   ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ   ʟɪɢʜᴛ   ɴᴏᴠᴇʟ

ᴛᴏ ᴀʀᴜ ᴍᴀᴊᴜᴛsᴜ ɴᴏ ɪɴᴅᴇx

ғᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ᴏɴ sᴏᴄɪᴀʟ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋs:

Tumblr                                                 Twitter                                                       Deviantart

HEY! ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ. 

Life on anime

 • 14 Minutes
 • 6 Hours
 • 2 Days
 • 3 Weeks
 • 5 Months
 • 0 Years

Anime ratings

 • 5
 • 4.5
 • 4
 • 3.5
 • 3
 • 2.5
 • 2
 • 1.5
 • 1
 • 0.5

997 total

Life on manga

 • 40 Minutes
 • 19 Hours
 • 2 Days
 • 0 Weeks
 • 0 Months
 • 0 Years

Manga ratings

 • 5
 • 4.5
 • 4
 • 3.5
 • 3
 • 2.5
 • 2
 • 1.5
 • 1
 • 0.5

15 total

I adore these characters

See all loved characters

I'm not a fan of these characters

See all hated characters

Comments

You must be logged in to leave comments. Login or sign up today!

There are no comments - leave one to be the first!