vlyy's avatar

vlyy

 • π˜Όπ™π™Žπ™π™π˜Όπ™‡π™„π˜Ό
 • Joined Apr 20, 2021
 • 15 / F

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰: 𝙫𝙡𝙮'𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙚 ✩°。⋆⸜(ू˙꒳​˙ )
𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘭𝘦 𝘭𝘢𝘺𝘰𝘶𝘵 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘮𝘦 :)

 

𝙐𝙎𝙀𝙍'𝙎 𝙋𝙀𝙍𝙎𝙊𝙉𝘼𝙇 𝙄𝙉𝙁𝙊

𝘴𝘩𝘦/𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘪𝘧𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘯𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭 𝘪𝘯𝘧𝘫-𝘵 𝘢𝘲𝘶𝘢𝘳𝘪𝘶𝘴 𝘢𝘴𝘪𝘢𝘯
𝘴𝘩𝘺 𝘣𝘢𝘬𝘦𝘳 𝘥𝘳𝘢𝘸𝘦𝘳 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳 𝘤𝘭𝘶𝘮𝘴𝘺 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘵

 

𝙐𝙎𝙀𝙍'𝙎 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙀𝙎𝙏𝙎

𝘣𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘳𝘢𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘣𝘭𝘰𝘹 𝘧𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯
𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘪𝘭𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘳𝘺𝘴𝘵𝘢𝘭𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨

 

 

♫ 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘱𝘴 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘱𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘺 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 ♫ 

 

𝘼𝙉𝙄𝙈𝙀 𝘾𝙃𝘼𝙍𝘼𝘾𝙏𝙀𝙍 𝙄 𝙇𝙊𝙊𝙆 𝙎𝙄𝙈𝙄𝙇𝘼𝙍 𝙏𝙊

𝘬𝘪𝘮𝘪 𝘯𝘪 𝘵𝘰𝘥𝘰𝘬𝘦 - 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 ┊ 𝘴𝘢𝘸𝘢𝘬𝘰 𝘬𝘶𝘳𝘰𝘯𝘶𝘮𝘢 ˊ-

 

𝘼𝙉𝙄𝙈𝙀 𝘾𝙃𝘼𝙍𝘼𝘾𝙏𝙀𝙍 𝙄'𝙑𝙀 𝘽𝙀𝙀𝙉 𝘾𝙊𝙈𝙋𝘼𝙍𝙀𝘿 𝙏𝙊

𝘥𝘦𝘢𝘵𝘩 𝘯𝘰𝘵𝘦 ┊ 𝘯𝘢𝘰𝘮𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘰𝘳𝘢 ˊ-

 

𝘽𝙀𝙁𝙊𝙍𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙁𝙊𝙇𝙇𝙊𝙒

𝘪 𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘤𝘬.
𝘪𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘥𝘦 𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘮𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯,
𝘪 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘩𝘦𝘴𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘢𝘤𝘬.  

 

𝙇𝙄𝙆𝙀𝙎

𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘣𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘣𝘭𝘰𝘹 𝘥𝘳𝘢𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯
𝘱𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘤𝘢𝘵𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘴𝘵𝘴 𝘴𝘩𝘰𝘱𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘭𝘦𝘢𝘯𝘪𝘯𝘨
𝘮𝘰𝘷𝘪𝘦𝘴 𝘣𝘰𝘣𝘢 𝘬𝘱𝘰𝘱 𝘥𝘢𝘯𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘱𝘰𝘵𝘪𝘧𝘺 𝘬𝘥𝘳𝘢𝘮𝘢𝘴 𝘧𝘰𝘰𝘥

 

 𝘿𝙄𝙎𝙇𝙄𝙆𝙀𝙎

𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘵𝘺 𝘳𝘢𝘤𝘪𝘴𝘮 𝘩𝘰𝘮𝘰𝘱𝘩𝘰𝘣𝘪𝘤𝘴
𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘺 𝘴𝘩𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦𝘴

 

𝙐𝙎𝙀𝙍'𝙎 𝙁𝘼𝙑𝙊𝙐𝙍𝙄𝙏𝙀 𝘼𝙉𝙄𝙈𝙀 𝘾𝙃𝘼𝙍𝘼𝘾𝙏𝙀𝙍𝙎

𝘣𝘢𝘯𝘢𝘯𝘢 𝘧𝘪𝘴𝘩 ┊ 𝘢𝘴𝘩 𝘭𝘺𝘯𝘹 ˊ-

𝘢𝘴𝘩'𝘴 𝘴𝘬𝘪𝘭𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘦. 𝘪𝘵 𝘴𝘦𝘦𝘮𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘶𝘳𝘵 𝘩𝘪𝘮 𝘢 𝘭𝘰𝘵 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘩𝘢𝘴 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘢 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘭𝘺 𝘭𝘢𝘳𝘨𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵 𝘰𝘯 𝘩𝘰𝘸 𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘪𝘮𝘴𝘦𝘭𝘧. 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘩𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘶𝘮𝘢 𝘵𝘳𝘶𝘭𝘺 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘪𝘯 𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘦, 𝘩𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘴𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘴𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘰𝘭𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘤𝘬𝘺 𝘦𝘨𝘰, 𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵𝘧𝘶𝘭 𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘶𝘵 𝘢 𝘭𝘰𝘵 𝘵𝘰 𝘮𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘦.

 

𝘥𝘦𝘮𝘰𝘯 𝘴𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳: 𝘬𝘪𝘮𝘦𝘵𝘴𝘶 𝘯𝘰 𝘺𝘢𝘪𝘣𝘢

𝘥𝘦𝘮𝘰𝘯 𝘴𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳: 𝘬𝘪𝘮𝘦𝘵𝘴𝘶 𝘯𝘰 𝘺𝘢𝘪𝘣𝘢 ┊ 𝘨𝘪𝘺𝘶𝘶 𝘵𝘰𝘮𝘪𝘰𝘬𝘢 ˊ-

𝘨𝘪𝘺𝘶𝘶'𝘴 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘯 𝘴𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳 𝘴𝘶𝘳𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘮𝘦. 𝘪 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘦𝘮𝘴 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘨𝘩𝘵-𝘧𝘰𝘳𝘸𝘢𝘳𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘨𝘦𝘵 𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘩𝘪𝘵 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩. 𝘨𝘪𝘺𝘶𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘮. 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘯 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘧𝘧 𝘢𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘪𝘤, 𝘩𝘦 𝘪𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘴𝘯'𝘵 𝘩𝘦𝘴𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘶𝘵.

 

𝘩𝘪𝘨𝘩-𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯 ┊ 𝘴𝘯𝘪𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘬 ˊ-

𝘪 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘯𝘪𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘬 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘴, 𝘵𝘩𝘦𝘺'𝘳𝘦 𝘣𝘭𝘢𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘭𝘥 𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳 𝘪𝘴, 𝘪 𝘥𝘰 𝘴𝘰 𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘣𝘶𝘵 𝘣𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘴, 𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘯𝘪𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘬'𝘴 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘴𝘰. 𝘩𝘦'𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘯𝘯𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘭 𝘨𝘶𝘺. 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺, 𝘪 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘩𝘦'𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘺𝘱𝘦 𝘰𝘧 𝘨𝘶𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘭𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥𝘯'𝘵 𝘫𝘶𝘥𝘨𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵.

 

𝘮𝘺 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺!! ┊ 𝘳𝘪𝘯𝘬𝘰 𝘺𝘢𝘮𝘢𝘵𝘰 ˊ-

𝘺𝘢𝘮𝘢𝘵𝘰, 𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘭𝘰𝘺𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘴𝘰𝘶𝘭. 𝘴𝘩𝘦'𝘴 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘩𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘩𝘢𝘳𝘥𝘸𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘣𝘢𝘬𝘦𝘳! 𝘺𝘢𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘶𝘭𝘺 𝘬𝘪𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘦𝘯𝘶𝘪𝘯𝘦 𝘵𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘴 𝘵𝘰. 𝘪𝘯 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘧𝘪𝘯𝘥𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯, 𝘴𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘭𝘱.

 

𝘵𝘰𝘳𝘢𝘥𝘰𝘳𝘢 ┊ 𝘢𝘮𝘪 𝘬𝘢𝘸𝘢𝘴𝘩𝘪𝘮𝘢 ˊ-

𝗁𝖾𝗋 𝖼𝗁𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋 𝖽𝖾𝗏𝖾𝗅𝗈𝗉𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗅𝗒 𝖽𝗂𝖽 𝗂𝗍 𝖿𝗈𝗋 𝗆𝖾. 𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗍𝗁𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗂 𝖺𝗆 𝗌𝗍𝗂𝗅𝗅 𝗎𝗇𝗌𝗎𝗋𝖾 𝗈𝗇 𝗁𝖾𝗋 𝖼𝗁𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋, 𝗌𝗁𝖾 𝖽𝗂𝖽 𝗂𝗆𝗉𝗋𝗈𝗏𝖾 𝖺 𝗅𝗈𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝖽𝖾𝗏𝖾𝗅𝗈𝗉𝖾𝖽 𝖾𝗆𝗉𝖺𝗍𝗁𝗒 𝖺𝗅𝗈𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝖾𝗋𝗂𝖾𝗌.

 

𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘨𝘢𝘳𝘥𝘦𝘯 ┊ 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘨𝘢𝘳𝘥𝘦𝘯 ˊ-

𝗆𝗒 𝗀𝗈𝖽 𝗂 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗐𝗈𝗆𝖺𝗇.

 

𝙐𝙎𝙀𝙍'𝙎 𝙁𝘼𝙑𝙊𝙐𝙍𝙄𝙏𝙀 𝙊𝙎𝙏𝙎

𝘴𝘶𝘳𝘷𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘩𝘦𝘵, 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 & 𝘭𝘰𝘴𝘵 ♪ 𝘣𝘢𝘯𝘢𝘯𝘢 𝘧𝘪𝘴𝘩 𝘰𝘱 1
𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘮𝘢𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 ♪ 𝘥𝘦𝘢𝘵𝘩 𝘯𝘰𝘵𝘦 𝘰𝘱 1
𝘬𝘪𝘻𝘶𝘢𝘵𝘰, 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 ♪ 𝘨𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘰𝘱
𝘶𝘯𝘳𝘢𝘷𝘦𝘭, 𝘵𝘬 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘴𝘩𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦 ♪ 𝘵𝘰𝘬𝘺𝘰 𝘨𝘩𝘰𝘶𝘭 𝘰𝘱
𝘴𝘩𝘪𝘯𝘻𝘰𝘶 𝘸𝘰 𝘴𝘢𝘴𝘢𝘨𝘦𝘺𝘰, 𝘭𝘪𝘯𝘬𝘦𝘥 𝘩𝘰𝘳𝘪𝘻𝘰𝘯 ♪ 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘯 𝘵𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘰𝘱 2

 

𝙎𝙊𝘾𝙄𝘼𝙇𝙎

click here woo

 

𝙏𝙃𝘼𝙉𝙆 𝙔𝙊𝙐

𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘴. 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘶𝘴𝘦𝘳 𝘢 𝘣𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘳𝘦! 𝘪 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘭𝘺 𝘥𝘢𝘺 𝘰𝘳 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵. 𝘥𝘰𝘯 𝘯𝘰𝘵 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘰 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬 𝘱𝘭𝘦𝘯𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘬𝘪𝘱 𝘢𝘯𝘺 𝘮𝘦𝘢𝘭𝘴! 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘺𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵.  

 

𝘿𝙄𝙎𝘾𝙇𝘼𝙄𝙈𝙀𝙍

𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘦𝘴, 𝘨𝘪𝘧𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘮𝘦. 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘸𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰𝘳𝘴.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Life on anime

 • 2 Minutes
 • 19 Hours
 • 3 Days
 • 1 Weeks
 • 0 Months
 • 0 Years

Anime ratings

 • 5
 • 4.5
 • 4
 • 3.5
 • 3
 • 2.5
 • 2
 • 1.5
 • 1
 • 0.5

46 total

I adore these characters

See all loved characters

I'm not a fan of these characters

See all hated characters

Comments

You must be logged in to leave comments. Login or sign up today!

chittaeten Nov 28, 2021

sorry for the insanely late reply. Due to my life being really busy (mostly School), I didn't get time to catch up on things like manga :,) But dang you should start playing genshin soon again! The latest update is really interesting and provides more lore, which seems like something you are into? My favourite aspects are pretty much the same as yours; I also really like the exploration aspect of it and how calming the game is through things like their OSTs. The OSTs in Genshin are probably one of the best ones I've heard from a game!

Same here actually... I haven't played roblox in sometime. The only games I really play on their is probably Speed Run and Bloxburg. I can send you a friend request though, my username is MiyukiAi.

Oh no worries! I used to play Pubg but dropped it because, similarly, it was a one time thing LOL and I'm not really into highly competitive games... For now, I usually will just play Genshin Impact and maybe sometimes Honkai Impact too... Are there any others things (hobbies) that you have been getting into?

Seems like you are getting popular! God but tiktok really is addicting... it's nice to see that the app can bring so many people with similar interests together..! I wouldn't really say I'm part of a 'community' though I do have interests in many things!

Of course, It's nice to see how you are passionate about things like MBTI. Is there anything else you consider yourself to be 'passionate' about?

ilyanime Nov 7, 2021

ahhh no worries I also haven't been up to date with kpop haha. I would say my fav groups would be twice, bts, iz*one (sadly they disbanded), enhypen and seventeen :)) I also been watching a survival show called Girls Planet 999 so I can't wait once they debut. As for mangas, since you mentioned that you like slice of life I would recommend Heesu in Class 2, Days of Hana, Odd Girl Out, When The Day Comes and Who Made Me a Princess! :DD As for mystery mangas, sadly I don't read enough of those but I do recommend The Founder of Diabolism (its a novel) and Your Throne! :)) Happy reading!

Animated gif about cute in 🌙sailor moon🐇 by nico_milky

hiyorii Nov 5, 2021

Thank you! Thanks for following me back :D
I really like your profile layout as well! It's so neat and organized o(≧∀≦)o

ilyanime Nov 4, 2021

awe thank you so much for the follow back! In your bio you mentioned that you like kpop (same here :)) whose your favorite groups? Favorite anime/manga? Have a good day/night!!

blissinapricot Oct 29, 2021

I'm not a great baker haha, but whenever I try to bake, I usually make brownies and cookies too - even madeleines!

And YES, I do collect crystals too! I've got quite a lot of crystal chips, clusters and gemstones :DD

I collect them for their properties (depending on which ones I need at the moment), what about you? :OO