Tokugawa Ieyasu: Edo ni Bakufu wo Aita Shogun - Recommendations

Tokugawa Ieyasu: Edo ni Bakufu wo Aita Shogun

If you're looking for manga similar to Tokugawa Ieyasu: Edo ni Bakufu wo Aita Shogun, you might like these titles.

Toyotomi Hideyoshi: Ashigaru Kara Chie Hitotsu de Kake Agatta Tengabito

Toyotomi Hideyoshi: Ashigaru Kara Chie Hitotsu de Kake Agatta Tengabito

I agree

Manga Jinbutsu-den: Oda Nobunaga

Manga Jinbutsu-den: Oda Nobunaga

I agree

Manga Jinbutsu-den: Toyotomi Hideyoshi

Manga Jinbutsu-den: Toyotomi Hideyoshi

I agree

Oda Nobunaga: Senran no Yo no Fuunji

Oda Nobunaga: Senran no Yo no Fuunji

I agree

Edu-Manga: Nobunaga Oda

Edu-Manga: Nobunaga Oda

I agree

Oda Nobunaga: "Tengafubu" e Sengokurasei wo Kakenuketa Otoko

Oda Nobunaga: "Tengafubu" e Sengokurasei wo Kakenuketa Otoko

I agree

Sanada Yukimura

Sanada Yukimura

I agree

Manga Jinbutsu-den: Sanada Yukimura

Manga Jinbutsu-den: Sanada Yukimura

I agree

Manga Jinbutsu-den: Takeda Shingen and Uesugi Kenshin

Manga Jinbutsu-den: Takeda Shingen and Uesugi Kenshin

I agree

Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Ieyasu

I agree