Supreme Demon Warrior - Characters

Alt titles: Rise of The Demon King, The Demon Is King, The Ultimate Devil King, Yao Zhe Wei Wang

Supreme Demon Warrior

Main Characters

Xiao Lang Xiao Lang

Secondary Characters

Cha Mu Cha Mu
Dongfang Hongdou Dongfang Hongdou
Du Gu Xing Du Gu Xing
Liu Ya Liu Ya
Long Ya Fei'er Long Ya Fei'er
Mei'er Mei'er
Ouyang Lengyan Ouyang Lengyan
Ouyang Youzhi Ouyang Youzhi
Po Jun Po Jun
Qian Xun Qian Xun
Qing Ming Qing Ming
Xiao Dao Xiao Dao
Xiao Qingyi Xiao Qingyi

Tags

Yun Zishan Yun Zishan

Minor Characters

Ao Gu Ao Gu
Aoran Aoran
Bai Li Bai Li
Ben Ding Ben Ding
Blood Sect Emperor Blood Sect Emperor
Bu Jing Yu Bu Jing Yu
Bu Xiao Man Bu Xiao Man
Bu Xiao Sha Bu Xiao Sha
Commander Liu Commander Liu
Dongfang Bai Dongfang Bai
Dongfang Yi Ming Dongfang Yi Ming
Emperor Leng Emperor Leng
Emperor Mo Emperor Mo
Emperor Qing Emperor Qing
Emperor Yin Emperor Yin
Feiyu Feiyu
Grand Elder of the Liu Family Grand Elder of the Liu Family
Great Heavenly Demon Emperor Great Heavenly Demon Emperor
Guo Huo Guo Huo
Hei Fei Hei Fei
Hei He Hei He
Hei Long Hei Long
Hei Ming Hei Ming
Hei Qi Hei Qi
Hei Qi Hei Qi
Hei Shi Hei Shi
Hei Ya Hei Ya
He Miao He Miao
He Tingting He Tingting
Huo Du Yun Huo Du Yun
Huo Feng Huo Feng
Huo Hu Huo Hu
Huo Lie Huo Lie
Huo Yu Huo Yu
Jia Ling Jia Ling
Jia Shen Jia Shen
Jing Li Jing Li
Labyrinth Clan Master Labyrinth Clan Master
Lei Ting Lei Ting
Leng Mo Leng Mo
Leng Xiao Leng Xiao
Leng Xing'er Leng Xing'er
Leng Ye Leng Ye
Long Ya Rou Long Ya Rou
Long Yi Long Yi
Lu Ming Lu Ming
Luo Hai Luo Hai
Luo Ye Luo Ye
Luo Ye Mei Luo Ye Mei
Ma Jia Ma Jia
Ma Sheng Ma Sheng
Meng Tai Qi Meng Tai Qi
Million-Year Zombie Million-Year Zombie
Mo Gao Mo Gao
Mo Han Mo Han
Mo Ke Mo Ke
Mo Kui Mo Kui
Monster Octopus Monster Octopus
Mo Xiao Mo Xiao
Mu Bai Mu Bai
Mu Fei Yu Mu Fei Yu
Mu Shan Gui Mu Shan Gui
Mu Xiao Yao Mu Xiao Yao
Mu Xing Ye Mu Xing Ye
Nangong Wan'er Nangong Wan'er
Nangong Yu'er Nangong Yu'er
Ni Cang Ni Cang
Ni Shui Liu Ni Shui Liu
Nu Li Tiandi Nu Li Tiandi
Ouyang Nu Ouyang Nu
Ouyang Xie Ouyang Xie
Qing Mu Yu Qing Mu Yu
Qi Yu Qi Yu
Sha Di Sha Di
Shan Xiao Shan Xiao
Shan Ye Shan Ye
Shen Shen
Situ Yingxiong Situ Yingxiong
Situ Yuxiong Situ Yuxiong
Situ Zhantian Situ Zhantian
Situ Zhanye Situ Zhanye
Song Ci Song Ci
Sui Feng Sui Feng
Su Yan Su Yan
Xian Di Xian Di
Xiao Ba Xiao Ba
Xiao Bai Xiao Bai
Xiao Bu Huo Xiao Bu Huo
Xiao Busi Xiao Busi
Xiao Futu Xiao Futu
Xiao Hoer Xiao Hoer
Xiao Jin Xiao Jin
Xiao Kuang Xiao Kuang
Xiao Moshen Xiao Moshen
Xiao Qingbao Xiao Qingbao
Xiao Qingdi Xiao Qingdi
Xiao Qinghu Xiao Qinghu
Xiao Qing Long Xiao Qing Long
Xiao Rongrong Xiao Rongrong
Xiao Shan Xiao Shan
Xiao Ye Xiao Ye
Xie Bin Xie Bin
Xie Ci Xie Ci
Xie Hong Ri Xie Hong Ri
Xie Hong Yue Xie Hong Yue
Xie Jia Xie Jia
Xie Kui Xie Kui
Xie Mu Xie Mu
Xie Nu Xie Nu
Xie Qiu Xie Qiu
Xie Sai Xie Sai
Xie Shan Xie Shan
Xie Ta Xie Ta
Xie Yi Xie Yi
Xin Xin
Xing Chen Xing Chen
Xing Mu Xing Mu
Xue Bin Xue Bin
Ye Qi Ye Qi
Yi Xuan Yi Xuan
Yu Feixian Yu Feixian
Yu Huang Yu Huang
Yu Lin Yu Lin
Yun Fei Chang Yun Fei Chang
Zen Lao Zen Lao
Zhan Dynasty Minister Zhan Dynasty Minister

Tags

Zhen Bei Zhen Bei
Zhou Yu Zhou Yu
Zi Ming Zi Ming
Zuo Fan Zuo Fan
Zuo Feiyu Zuo Feiyu
Zuo Guoshi Zuo Guoshi
Zuo Jian Zuo Jian
Zuo Ming Zuo Ming
Zuo Yan Zuo Yan

Tags