Sonde Sekai wa Happy Day

Main Characters

Shimizu Shimizu
Touno Touno