Nibiiro no Seishun - Characters

Nibiiro no Seishun

Main Characters

Shotaro MATSUYAMA Shotaro MATSUYAMA

Secondary Characters

Maki Maki
Nakajo Nakajo
Shotaro's Mother Shotaro's Mother

Tags

Minor Characters

Shotaro's Father Shotaro's Father

Tags