My Idol is a Vampire

Main Characters

Bai Ye Bai Ye
Wen Qiaoqiao Wen Qiaoqiao