Kakeru - Characters

Kakeru

Main Characters

Kakeru DAIBA Kakeru DAIBA

Minor Characters

Michiko NEZU Michiko NEZU
Natsume Natsume