Kakashi no Kabu

Aka: Prince Turnip, Scarecrow, Turnip Head