Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Username Awarded Date
Misty102288 Nov 1, 2010
Darkpenguin13 Nov 1, 2010
chii Nov 1, 2010
koager Nov 1, 2010
cassiesheepgirl Nov 1, 2010
Canal Nov 1, 2010
CuthienSilmeriel Nov 1, 2010
Roman Nov 1, 2010
Drizz31MaleWV Nov 1, 2010
wannabeslayer Nov 1, 2010
animelovexx Nov 1, 2010
KaitouJeanne Nov 1, 2010
Alessio Nov 1, 2010
Eleison Nov 1, 2010
HikaruTenshi Nov 1, 2010
fuchs Nov 1, 2010
SHADOWORZA0 Nov 1, 2010
eaper Nov 1, 2010
goddesanime Nov 1, 2010
TakeshiKai Nov 1, 2010
Hfar Nov 1, 2010
Gargoil Nov 1, 2010
Drasticc Nov 1, 2010
shatnershaman Nov 1, 2010
Jcstryfe Nov 1, 2010
sunset10 Nov 1, 2010
Panchis Nov 1, 2010
codeg Nov 1, 2010
Vunk Nov 1, 2010
DegasClover Nov 1, 2010
Klitch Nov 1, 2010
Sk8ingbases24 Nov 1, 2010
aleinawalker07 Nov 1, 2010
vermi Nov 1, 2010
lesterf1020 Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
Larkawolfgirl Nov 1, 2010
icesplitter99 Nov 1, 2010
audigy Nov 1, 2010
qbunny28 Nov 1, 2010
saitohajime Nov 1, 2010
legnanellaf Nov 1, 2010
zelos Nov 1, 2010
LinkSword Nov 1, 2010
Yuko6754 Nov 1, 2010
shlong Nov 1, 2010
Aelgos Nov 1, 2010
VeRDaNT Nov 1, 2010
Goodwine Nov 1, 2010
Rohjake Nov 1, 2010