Waresho! Warera! Shoudoubutsu Aigo Iinkai - Characters