Shounen Ninja Kaze no Fujimaru

Shounen Ninja Kaze no Fujimaru

Main Characters

Kaze no Fujimaru Kaze no Fujimaru
Midori Midori