Sanuki Film Festival 2015 Opening Animation

Alt title: Sanuki Eiga-sai 2015 Opening Eizou

Other (1 ep x 1 min)
2015 - 2016
2.853 out of 5 from 28 votes
Rank #14,485
Sanuki Film Festival 2015 Opening Animation

The opening animation for the 2015 Sanuki Film Festival.

my anime:

User Stats

135 users are tracking this. Log in to see stats.