rerulili: Rekishi no Jinbutsu Oboema SHOW! - Staff