Kong Xin Cai PV - Recommendations

If you're looking for anime similar to Kong Xin Cai PV, you might like these titles.

Miki no Mikoto PV

Miki no Mikoto PV

A promotional video for the anime Miki no Mikoto: Kizuna no Monogatari,

I agree

Aware! Meisaku-kun x Meiji: Mozzarella Seijin ga Yattekita

Aware! Meisaku-kun x Meiji: Mozzarella Seijin ga Yattekita

A collaboration between the anime Aware! Meisaku-kun and the dairy company Meiji, to advertise Saite Oishii Mozzarella, packaged mozzarella string cheese.

I agree

Lotte x Weathering With You CM

Lotte x Weathering With You CM

A colloboration between the company Lotte, and the anime Weathering With You, to advertise Lotte's drinkable ice cream Coolish.

I agree

Saikyou Donbei x Hanma Baki: Saikyou no Dongitsune Genrutsutsu

Saikyou Donbei x Hanma Baki: Saikyou no Dongitsune Genrutsutsu

A collaboration between the food brand Nissin, and the anime Baki: Son of Ogre, to advertise Saikyou Donbei cup noodles.

I agree

Hyadain: Kara-age-kun Ondo 2012

Hyadain: Kara-age-kun Ondo 2012

I agree

Sou x Fireworks

Sou x Fireworks

I agree

Suntory: Sui x Nabe Kyuukyoku Anime

Suntory: Sui x Nabe Kyuukyoku Anime

A commercial for the beverage company Suntory to advertise their gin beverage Sui.

I agree

Akiba Ichi: Hitobito ga Igoi. Kouryou Suru. Kokochi Ii. Kodawari no Shokukuukan.

Akiba Ichi: Hitobito ga Igoi. Kouryou Suru. Kokochi Ii. Kodawari no Shokukuukan.

Promotional anime for Akihabara UDX Restaurant & Shop Akiba Ichi.

I agree

Calpis: Hakkou Monogatari

Calpis: Hakkou Monogatari

I agree

Curry Meshi in Miracle

Curry Meshi in Miracle

The official music video for Curry Meshi in Miracle, by Subaru Oozora, Aqua Minato, and Pekora Usada.

I agree