Hua Jianghu Zhi Buliang Ren 2nd Season

Web (40 eps)
2016 - 2017
3.356 out of 5 from 34 votes
Rank #4,775
Hua Jianghu Zhi Buliang Ren 2nd Season

Second season of Hua Jianghu Zhi Buliang Ren.

my anime:

User Stats

  • 0 watched
  • 0 watching
  • 0 want to watch
  • 0 dropped