Effendi de Gushi - Recommendations

Alt title: A Fan Ti de Gushi

If you're looking for anime similar to Effendi de Gushi, you might like these titles.

Da Daozei

Da Daozei

I agree

Hong Yunya

Hong Yunya

I agree

Kongque Gongzhu

Kongque Gongzhu

I agree

Xiao Balu

Xiao Balu

I agree

Yi Zhi Xie

Yi Zhi Xie

I agree

Shui Chang De Zui Hao

Shui Chang De Zui Hao

I agree

Xiaomei de Meng

Xiaomei de Meng

I agree

The Arti: The Adventure Begins

The Arti: The Adventure Begins

I agree

Bingdi Lian

Bingdi Lian

I agree

Guai Laotou Er

Guai Laotou Er

I agree