Chan Shuo A Kuan - Recommendations

If you're looking for anime similar to Chan Shuo A Kuan, you might like these titles.

Da Zuiba Dudu

Da Zuiba Dudu

I agree

Nu Sheng Su She Ri Chang Di 2 Ji

Nu Sheng Su She Ri Chang Di 2 Ji

The second season of Nu Sheng Su She Ri Chang.

I agree

Nu Sheng Su She Ri Chang Di 2 Ji Special

Nu Sheng Su She Ri Chang Di 2 Ji Special

I agree

Nu Sheng Su She Ri Chang

Nu Sheng Su She Ri Chang

I agree

Nu Sheng Su She Ri Chang Di 3 Ji

Nu Sheng Su She Ri Chang Di 3 Ji

The third season of Nu Sheng Su She Ri Chang.

I agree

Nu Sheng Su She Ri Chang Specials

Nu Sheng Su She Ri Chang Specials

I agree

Meng Li Ren

Meng Li Ren

I agree

Xijing Sushe

Xijing Sushe

I agree

Mei Chuxi de Yinyang Shi Yijia 3rd Season

Mei Chuxi de Yinyang Shi Yijia 3rd Season

The third season of Mei Chuxi de Yinyang Shi Yijia.

I agree

Xiao Cangshu Di Di de Chi Bo Richang

Xiao Cangshu Di Di de Chi Bo Richang

I agree