7 Seeds 2nd Season

7 Seeds 2nd Season

Main Characters

Ango Ango
Arashi AOTA Arashi AOTA
Botan SAOTOME Botan SAOTOME
Hana SUGURONO Hana SUGURONO
Hotaru KUSAKURI Hotaru KUSAKURI

Tags

Matsuri TENDOU Matsuri TENDOU
Natsu IWASHIMIZU Natsu IWASHIMIZU
Ryo Ryo
Semimaru ASAI Semimaru ASAI

Secondary Characters

Ayu Ayu
Chimaki YAMORI Chimaki YAMORI
Chisa TAIAMI Chisa TAIAMI
Fujiko AMACHA Fujiko AMACHA
Haru YUKIMA Haru YUKIMA
Koruri Koruri
Mozu Mozu
Nijiko Nijiko

Tags

Ran SHISHIGAKI Ran SHISHIGAKI
Takahiro ARAMAKI Takahiro ARAMAKI

Minor Characters

Akane NASHIMOTO Akane NASHIMOTO
Akiwo HAZA Akiwo HAZA
Ban Ban
Gengoro Gengoro
Hazuki KARITA Hazuki KARITA
Hibari NIIGUSA Hibari NIIGUSA
Kurumi SHIKANO Kurumi SHIKANO
Mansaku TSUNOMATA Mansaku TSUNOMATA
Mark IBARAKI Mark IBARAKI
Miho SUGURONO Miho SUGURONO
Momotaro NOBI Momotaro NOBI

Tags

Ryuusei OGIWARA Ryuusei OGIWARA

Tags

Sakuya YAMAKI Sakuya YAMAKI
Shigeru Shigeru
Ship Captain Ship Captain
Takashi SUGURONO Takashi SUGURONO

Tags

Unami Unami