Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
badinfluence Nov 1, 2010
Nexitus Nov 1, 2010
mthead10873 Nov 1, 2010
Zaldron Nov 1, 2010
markopferman Nov 1, 2010
kotty Nov 1, 2010
Tsumibito Nov 1, 2010
Nooterman Nov 1, 2010
Acerolaorion Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010
sonicyo Nov 1, 2010
Phereas Nov 1, 2010
Zak17 Nov 1, 2010
Gregar Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
SunsetGuardian Nov 1, 2010
Niz Nov 1, 2010
lwdsspruce Nov 1, 2010
taida Nov 1, 2010
Gammis Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
Agi Nov 1, 2010
darknicox28 Nov 1, 2010
TriumpH Nov 1, 2010
LucerinRed Nov 1, 2010
fatalidoon Nov 1, 2010
angelxxuan Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
gmstrowabarton Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
Aerith77 Nov 1, 2010
venomious Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
moldedclay Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
BigB9942 Nov 1, 2010
mobad Nov 1, 2010
Mezama Nov 1, 2010
IchiSama Nov 1, 2010
prochy Nov 1, 2010
rokubungi Nov 1, 2010
Oyashiro Nov 1, 2010
Bartolus Nov 1, 2010
hackatk Nov 1, 2010
RutilAure Nov 1, 2010
jorchom Nov 1, 2010