Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
1parbo Nov 1, 2010
animefanewok Nov 1, 2010
wanderer Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
LeBBlood Nov 1, 2010
Taolynn Nov 1, 2010
Jaskol Nov 1, 2010
thecrazyotaku Nov 1, 2010
NrvnqsrChaos Nov 1, 2010
quisaz Nov 1, 2010
Lazymez Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
Siefer Nov 1, 2010
ludithor Nov 1, 2010
Myth1988 Nov 1, 2010
jayhero Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
Squall212 Nov 1, 2010
Rye Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
TeddyTheCarebear Nov 1, 2010
Turba Nov 1, 2010
sabutaatti Nov 1, 2010
aoineko Nov 1, 2010
Das Nov 1, 2010
Zomdao Nov 1, 2010
davet Nov 1, 2010
Pauran Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Narnra Nov 1, 2010
yenlin Nov 1, 2010
RussianHawk Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
mistaweston Nov 1, 2010
bhigh Nov 1, 2010
Paperweight Nov 1, 2010
Genkishi Nov 1, 2010
gunesthestrange Nov 1, 2010
nightstryker Nov 1, 2010
mechworrior Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
kouk2002 Nov 1, 2010
gadhen Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
Raindow Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010