Life on Anime: 6 Months

Life on Anime: 6 Months

Life on anime is 6 months

Username Awarded Date
Taolynn Nov 1, 2010
SonicFrake Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
ludithor Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
EmyR Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
trashcrasher Nov 1, 2010
Elie777 Nov 1, 2010
Pauran Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
gotenks8 Nov 1, 2010
meganomic Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
mistaweston Nov 1, 2010
morrin Nov 1, 2010
bhigh Nov 1, 2010
Garet Nov 1, 2010
nightstryker Nov 1, 2010
DarkHeaven1990 Nov 1, 2010
kandola00 Nov 1, 2010
mechworrior Nov 1, 2010
nameless2all Nov 1, 2010
Arcleid Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
Raindow Nov 1, 2010
DougK Nov 1, 2010
Boushi Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010
a4a4 Nov 1, 2010
AnimeDoc Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
rcity15 Nov 1, 2010
gianlucailgrifone Nov 1, 2010
penwise00 Nov 1, 2010
Taumaturgos Nov 1, 2010
KittyEmperor Nov 1, 2010
AnimeRandomness Nov 1, 2010
yakaranday86 Nov 1, 2010
dazdaz Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
scrwbll19 Nov 1, 2010
lazygeko Nov 1, 2010
Boro666 Nov 1, 2010