Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
aromaladystephanie Nov 14, 2013
rahxepon12 Nov 14, 2013
Ryseth Nov 14, 2013
AmulNorris Nov 14, 2013
Rical312 Nov 14, 2013
TomJones007 Nov 14, 2013
xXLovemuffinXx Nov 14, 2013
summermajinda Nov 14, 2013
Bene88 Nov 14, 2013
Blackskull Nov 14, 2013
Mrevilork Nov 14, 2013
Raven600 Nov 14, 2013
warfist Nov 14, 2013
KorkiaGames Nov 14, 2013
wtfilltryit Nov 14, 2013
hellgased101 Nov 14, 2013
KingMellowFellow Nov 14, 2013
usa7428 Nov 14, 2013
jsjsan Nov 14, 2013
Jswinny15 Nov 14, 2013
Indevilduality Nov 14, 2013
Grizzy Nov 14, 2013
AnaBella Nov 15, 2013
greengreen Nov 15, 2013
DeaRikku Nov 15, 2013
Ranier23 Nov 15, 2013
BoochanChurri Nov 15, 2013
Waterll796 Nov 15, 2013
smortbuy Nov 15, 2013
Atayla Nov 15, 2013
DiscoInferno Nov 15, 2013
iL0veAnime Nov 15, 2013
GenX Nov 15, 2013
MPGHThunder Nov 15, 2013
DreamMonster Nov 15, 2013
DasTier Nov 15, 2013
imToshi Nov 15, 2013
fuogor Nov 15, 2013
Kallipo Nov 15, 2013
Tahz Nov 15, 2013
heyymichelle Nov 15, 2013
debriis Nov 15, 2013
kajurome Nov 15, 2013
baldiel Nov 15, 2013
rusty217 Nov 16, 2013
Wyattsknuckles Nov 16, 2013
Nuttykitty Nov 16, 2013
Lewymario Nov 16, 2013
Geforce8472 Nov 16, 2013
Adrift Nov 16, 2013