...Huh?!

...Huh?!

You've watched notorious mind-bending anime and emerged with your sanity intact.

Username Awarded Date
Shinmaru Nov 1, 2010
Paperweight Nov 1, 2010
gunesthestrange Nov 1, 2010
Tearlach Nov 1, 2010
nameless2all Nov 1, 2010
Goobshoeriot Nov 1, 2010
studogg Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
fictionsmosaic Nov 1, 2010
apavera Nov 1, 2010
gadhen Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
StPauli Nov 1, 2010
whyface Nov 1, 2010
Silky Nov 1, 2010
OneWingedSin Nov 1, 2010
Trifid Nov 1, 2010
Valadrakul Nov 1, 2010
Dirbs Nov 1, 2010
Xenofreak Nov 1, 2010
Scorp10n Nov 1, 2010
Nnidyu Nov 1, 2010
spring Nov 1, 2010
niru Nov 1, 2010
neotronic Nov 1, 2010
Ckun Nov 1, 2010
zbigzag Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
DontStay Nov 1, 2010
MadHatterBelial Nov 1, 2010
FEV47 Nov 1, 2010
skerdzius Nov 1, 2010
AGEDarkWolf Nov 1, 2010
gorzius Nov 1, 2010
StabWound Nov 1, 2010
Uriel1988 Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
Solid Nov 1, 2010
Morgoth Nov 1, 2010
macxxx007 Nov 1, 2010
tomatto Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
nekoko Nov 1, 2010
shin00 Nov 1, 2010
Nek Nov 1, 2010
alucardx Nov 1, 2010
zoll Nov 1, 2010
Miau Nov 1, 2010