Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Username Awarded Date
StSteel Nov 1, 2010
Neuralparadox Nov 1, 2010
speckledtail Nov 1, 2010
ememma Nov 1, 2010
faihs Nov 1, 2010
odderkid Nov 1, 2010
MitsuHimitsu Nov 1, 2010
Remoose Nov 1, 2010
MysticaGrey Nov 1, 2010
Riotfish Nov 1, 2010
Lisnotdead Nov 1, 2010
Bloodraven1337 Nov 1, 2010
XxSamuraixX Nov 1, 2010
Kakashinote Nov 1, 2010
Lewa Nov 1, 2010
SgtBash Nov 1, 2010
saintjimmy Nov 1, 2010
bax4a Nov 1, 2010
Neud Nov 1, 2010
JaySoEcchi Nov 1, 2010
Lenaleexx Nov 1, 2010
Ransom Nov 1, 2010
Asensis Nov 1, 2010
Wealthystick Nov 1, 2010
Jestershock Nov 1, 2010
BloodXAngelXx Nov 1, 2010
ging0 Nov 1, 2010
ShadowAdi Nov 1, 2010
geercho Nov 1, 2010
AnimalSoldier Nov 1, 2010
Schvansi Nov 1, 2010
Demaeter Nov 1, 2010
cesar189350 Nov 1, 2010
IndigoDragon Nov 1, 2010
Rin89 Nov 1, 2010
Pidjiken Nov 1, 2010
AlvakCley Nov 1, 2010
MasterIchigo Nov 1, 2010
ikeli Nov 1, 2010
ladylorenna Nov 1, 2010
Fujiyuko Nov 1, 2010
Yunchen Nov 1, 2010
adyza Nov 1, 2010
topneo Nov 1, 2010
Dirili Nov 1, 2010
Hakurodekiller Nov 1, 2010
animeniac12345 Nov 1, 2010
xxxxyobdab Nov 1, 2010
RougeSang Nov 1, 2010
jessie09 Nov 1, 2010