Marked 25 characters hated Badge

Marked 25 characters hated Badge Image

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
mythiq12 Nov 11, 2013
Needled247 Nov 11, 2013
BentozL Nov 11, 2013
FairytailNalu Nov 11, 2013
kayuki Nov 12, 2013
hiandstuff123 Nov 12, 2013
DarkHeroLucius Nov 13, 2013
guybelowmeINFERIOR Nov 13, 2013
Esaria Nov 14, 2013
rodzyn Nov 14, 2013
Himeno190 Nov 14, 2013
StLMore Nov 14, 2013
Grizzy Nov 15, 2013
HimeUsagi Nov 15, 2013
Kutatsu Nov 15, 2013
Atayla Nov 15, 2013
shahua Nov 15, 2013
grandmalover Nov 15, 2013
silverblade2000 Nov 16, 2013
KalaBlack1 Nov 16, 2013
PriscilaKawaii Nov 16, 2013
Jamingod Nov 17, 2013
lionsdaemon Nov 17, 2013
Fenaralan Nov 17, 2013
Nikato Nov 18, 2013
wizardlydragonqueen Nov 19, 2013
StayUpThere Nov 19, 2013
Happy1999 Nov 19, 2013
Pearline94 Nov 19, 2013
ssgoku7 Nov 20, 2013
DraconiaDream Nov 20, 2013
TeckLogico Nov 20, 2013
migilyto15 Nov 20, 2013
milktree Nov 21, 2013
aincradbeater Nov 22, 2013
Jayofthesun21 Nov 22, 2013
JustSomething Nov 23, 2013
broca Nov 23, 2013
Salen Nov 23, 2013
Norbi7848 Nov 23, 2013
Hydrazide Nov 23, 2013
daneiru Nov 23, 2013
ShizumuAyame Nov 23, 2013
MindlessHooligan Nov 23, 2013
AlphaKennyOne Nov 24, 2013
Katherine123 Nov 24, 2013
MeikoFujishima Nov 24, 2013
blackhawk10126 Nov 24, 2013
Suflex Nov 25, 2013
AsianRose8 Nov 25, 2013