Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Username Awarded Date
rmji Nov 1, 2010
Yachirku Nov 1, 2010
rossion Nov 1, 2010
guivan Nov 1, 2010
DjiNN Nov 1, 2010
KarinChama Nov 1, 2010
RukasuKiroshi Nov 1, 2010
FlameBaby Nov 1, 2010
Zeffie Nov 1, 2010
NinjaOfTheFunk Nov 1, 2010
Hoshie Nov 1, 2010
macavity Nov 1, 2010
Fum0ffu Nov 1, 2010
Anifan Nov 1, 2010
Bobz Nov 1, 2010
Caboose009 Nov 1, 2010
ludithor Nov 1, 2010
Sasukefanx12 Nov 1, 2010
Warhad Nov 1, 2010
S3xtaEspada Nov 1, 2010
sakkura Nov 1, 2010
JirayaSkullJoke Nov 1, 2010
PhantomPhreek Nov 1, 2010
Kotegawa Nov 1, 2010
Rea Nov 1, 2010
DeviantXAshelin Nov 1, 2010
Nanvul Nov 1, 2010
Saradiart Nov 1, 2010
Alastor Nov 1, 2010
RazorAce Nov 1, 2010
dears Nov 1, 2010
Sheibakelly Nov 1, 2010
Alush Nov 1, 2010
PandaBeard Nov 1, 2010
KorosuKano Nov 1, 2010
samu1993 Nov 1, 2010
jackitsu Nov 1, 2010
Mikamine Nov 1, 2010
Beatte Nov 1, 2010
vasko2 Nov 1, 2010
leishuken Nov 1, 2010
tozusuke Nov 1, 2010
cupo Nov 1, 2010
CesukeZ Nov 1, 2010
samshadow999 Nov 1, 2010
Tomoyo Nov 1, 2010
animemadness152 Nov 1, 2010
BlackZeroOblivion Nov 1, 2010
Neji Nov 1, 2010
Royajm Nov 1, 2010