Cuckoo for Kyoto!

Cuckoo for Kyoto!

Watched 15 anime from Kyoto Animation

Username Awarded Date
Myste Nov 1, 2010
purespite Nov 1, 2010
MrDollie Nov 1, 2010
D1Aria Nov 1, 2010
OasisSensei Nov 1, 2010
Lefa Nov 1, 2010
EroJun Nov 1, 2010
LedyLexxLy Nov 1, 2010
Estrata Nov 1, 2010
sola1994 Nov 1, 2010
Nershados Nov 1, 2010
bb07l1k3 Nov 1, 2010
Fun Nov 1, 2010
oninomekyo Nov 1, 2010
Nocross Nov 1, 2010
luckysubie Nov 1, 2010
jimmymousy Nov 1, 2010
AmethystSerenade Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
Tachlimalaki Nov 1, 2010
ctoaon Nov 1, 2010
Dollar Nov 1, 2010
pWse Nov 1, 2010
Vinosec Nov 1, 2010
bope Nov 1, 2010
molono Nov 1, 2010
vault2049 Nov 1, 2010
OracleSilver Nov 1, 2010
Hokage678 Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
RaizaSunozaki Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
acartam Nov 1, 2010
penguinpwnd Nov 1, 2010
timmake Nov 1, 2010
ZephoN Nov 1, 2010
david88 Nov 1, 2010
Yaji Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
imrose Nov 1, 2010
juunas Nov 1, 2010
0yashiroSama Nov 1, 2010
Thaerin Nov 1, 2010
Gilgrom Nov 1, 2010
Pyokolla Nov 1, 2010
666Hikikomori Nov 1, 2010
johana Nov 1, 2010
UruTigre Nov 1, 2010
Neonachronism Nov 1, 2010