Cool Story Bro

Cool Story Bro

Cool story bro, but that's sooooooo much dialogue!

Username Awarded Date
Yazo Nov 20, 2010
RenFrew Nov 20, 2010
Icyfenix4 Nov 20, 2010
Jcstryfe Nov 20, 2010
Spiritarrow Nov 20, 2010
Tanoshii Nov 20, 2010
t3hLlama Nov 20, 2010
themasteroffools Nov 20, 2010
Xennon Nov 20, 2010
c1ock Nov 20, 2010
charlie2alpha Nov 20, 2010
elstupido Nov 20, 2010
Hiram Nov 20, 2010
JinKizuite Nov 20, 2010
MaRyusama Nov 20, 2010
Griph Nov 20, 2010
Philosoraptor Nov 20, 2010
MishelTC Nov 20, 2010
LY2Ldeath Nov 20, 2010
franly Nov 20, 2010
danpj Nov 20, 2010
yenlin Nov 20, 2010
burningstar4 Nov 20, 2010
Lifesong Nov 20, 2010
karcik Nov 20, 2010
KagemaruJin Nov 20, 2010
Zinos Nov 20, 2010
vin Nov 20, 2010
Turak Nov 20, 2010
Pshemo Nov 20, 2010
sata Nov 20, 2010
manapua89 Nov 20, 2010
Truth101 Nov 20, 2010
Ang3l Nov 20, 2010
Sngoman Nov 20, 2010
Strudlif Nov 20, 2010
Tez Nov 20, 2010
Arweny Nov 20, 2010
mephosis Nov 20, 2010
BlackRabbit Nov 20, 2010
Lenaxia Nov 20, 2010
ImpulseGundam Nov 20, 2010
Glavor Nov 20, 2010
Das Nov 20, 2010
xxrauderxx Nov 20, 2010
Zenthou Nov 20, 2010
Aksan Nov 20, 2010
Milai Nov 20, 2010
Ekowc Nov 20, 2010
krekeris Nov 20, 2010