Cool Story Bro

Cool Story Bro

Cool story bro, but that's sooooooo much dialogue!

Username Awarded Date
Mosspelt Nov 20, 2010
RabidMonk Nov 20, 2010
Rasengan22 Nov 20, 2010
Omnurai Nov 20, 2010
IceCold Nov 20, 2010
macxxx007 Nov 20, 2010
vicii Nov 20, 2010
xasper Nov 20, 2010
dlxro Nov 20, 2010
Demagur Nov 20, 2010
viracom Nov 20, 2010
Akizuki Nov 20, 2010
miden Nov 20, 2010
BryneJr Nov 20, 2010
clankilla Nov 20, 2010
Attari Nov 20, 2010
Icey Nov 20, 2010
Kanjutsu Nov 20, 2010
arctangent Nov 20, 2010
13thsephiroth Nov 20, 2010
Springen Nov 20, 2010
asdsad Nov 20, 2010
Azeron Nov 20, 2010
tekgen Nov 20, 2010
scryman Nov 20, 2010
CyberX Nov 20, 2010
Naikon86 Nov 20, 2010
Bballer3042 Nov 20, 2010
TheSlayer Nov 20, 2010
etypester Nov 20, 2010
Habanero Nov 20, 2010
brucel33t Nov 20, 2010
WianaotBrriarNod Nov 20, 2010
Demyxi Nov 20, 2010
Sixen Nov 20, 2010
Animefreek Nov 20, 2010
Adob0 Nov 20, 2010
Shihachi Nov 20, 2010
Alshar Nov 20, 2010
southboybadboy Nov 20, 2010
Papillon Nov 20, 2010
MrDark Nov 20, 2010
Legionz Nov 20, 2010
godmok Nov 20, 2010
Pharoahe Nov 20, 2010
glowacz Nov 20, 2010
Andalin Nov 20, 2010
Allanos Nov 20, 2010
mafia1990 Nov 20, 2010
bsmeltzer Nov 20, 2010