Upotte!!

Main Characters

Eru Eru
jp. Misato
Funko Funko
Ichiroku Ichiroku
Shigu Shigu

Secondary Characters

Faru Faru
jp. Mina
Galil AR Galil AR
Ichihachi Ichihachi
Ichiyon Ichiyon
Jiisuri Jiisuri
Sako RK95 Sako RK95
Sensei Sensei

Minor Characters

88 88
Agu Agu
Chuusuri Chuusuri
Curly Curly
Emupii Emupii
Emutem Emutem
Esuku-sensei Esuku-sensei

Tags

FARA 83 FARA 83
Fujiko-sensei Fujiko-sensei
Gosan Gosan
Headmaster Springfield Headmaster Springfield
Mire-sensei Mire-sensei
Model Model
Nanayon Nanayon
Professor Professor
Professor Garland Professor Garland
RPK RPK
Saiga Saiga
SAR-21 SAR-21
Tei Tei
Thompson-sensei Thompson-sensei
Type 86 Type 86