The Legend Of The Dog Warriors: The Hakkenden

Alt title: The Hakkenden

Main Characters

Shino INUZUKA Shino INUZUKA
Sosuke INUKAWA Sosuke INUKAWA

Secondary Characters

Genpachi INUKAI Genpachi INUKAI
Kobungo INUTA Kobungo INUTA
Samojiro ABOSHI Samojiro ABOSHI

Minor Characters

Arimura Fushito YOKOHORI Arimura Fushito YOKOHORI
Bansaku INUZUKA Bansaku INUZUKA
Daihachi Daihachi

Tags

Daikaku INUMURA Daikaku INUMURA
Daisuke KANAMARI Daisuke KANAMARI
Dosetsu INUYAMA Dosetsu INUYAMA
Fusahachi Fusahachi
Fuse SATOMI Fuse SATOMI
Hamaji Hamaji
Hikiroku OTSUKA Hikiroku OTSUKA
Isanako SATOMI Isanako SATOMI

Tags

Kagetsura ANZAI Kagetsura ANZAI
Kamezasa OTSUKA Kamezasa OTSUKA

Tags

Keno INUZAKA Keno INUZAKA
Kyuroku HIGAMI Kyuroku HIGAMI
Nariuji ASHIKAGA Nariuji ASHIKAGA
Narrator Narrator
Nui Nui
Shahei HIGAMI Shahei HIGAMI

Tags

Shosaku Shosaku

Tags

Suketomo Shinrokuro OHTA Suketomo Shinrokuro OHTA
Yasuhei Yasuhei
Yatsufusa Yatsufusa

Tags

Yoshiro Yoshiro

Tags

Yoshizane SATOMI Yoshizane SATOMI