The Legend Of The Dog Warriors: The Hakkenden

Alt title: The Hakkenden

Main Characters

Shino INUZUKA
Sosuke INUKAWA

Secondary Characters

Genpachi INUKAI
Kobungo INUTA
Samojiro ABOSHI

Minor Characters

Arimura Fushito YOKOHORI
Bansaku INUZUKA
Daihachi

Tags

Daikaku INUMURA
Daisuke KANAMARI
Dosetsu INUYAMA
Fusahachi
Fuse SATOMI
Hamaji
Hikiroku OTSUKA
Isanako SATOMI

Tags

Kagetsura ANZAI
Kamezasa OTSUKA

Tags

Keno INUZAKA
Kyuroku HIGAMI
Nariuji ASHIKAGA
Narrator
Nui
Shahei HIGAMI

Tags

Shosaku

Tags

Suketomo Shinrokuro OHTA
Yasuhei
Yatsufusa

Tags

Yoshiro

Tags

Yoshizane SATOMI