Simoun

Simoun Episode 23 - (Sub) The Eternal Maiden

The chief priestess urgest Nevirill to take Aer or Paraietta to perform the Emerald Ra Mijon to undo the war.

Auto-update my anime list NO Discuss this episode

More episodes