Saki

Saki Episode 15 - Demon

Finally, it's the last match of the prefectural team competition. It all depends on these four players. Kiyosumi's, Saki Miyanaga;Kazekoshi's, Kana Ikeda; Tsuruga's, Yumi Kajiki; and last year's MVP Ryumonbuchi's, Koromo Amae. The game is on!

Auto-update my anime list NO Discuss this episode

More episodes