Naruto Shippuden

Naruto Shippuden Episode 235 - The Kunoichi of Nadeshiko Village

Naruto meets two kunoichi ninja named Shizuka and Tokiwa from the Nadeshiko village who are seeking the student of Jiraiya.

Auto-update my anime list NO Discuss this episode

More episodes